Algemene Voorwaarden: Versie 1.0

1. OVER DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Neem voordat u een van onze Producten gebruikt een paar minuten de tijd om het volgende zorgvuldig door te nemen: 
(i) deze “Algemene Voorwaarden”
(ii) onze privacyverklaring op www... ("Privacyverklaring") - hierin staat meer informatie over hoe wij als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken en welke rechten u hebt; en 
(iii) de Commerciële Aanbiedingsvoorwaarden. 
Deze voorwaarden tezamen vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en ons, met betrekking tot het gebruik van onze diensten. Hierna verwijzen wij hiernaar als deze "Overeenkomst". In geval van strijdigheid of inconsistentie tussen deze Algemene Voorwaarden en de Commerciële Aanbiedingsvoorwaarden, prevaleren deze Algemene Voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald. 
Om de Producten te kunnen gebruiken, dient u eerst: (i) een Account aan te maken of aan te houden; en (ii) deze Overeenkomst te lezen en ermee in te stemmen. 
Sommige Producten (of Eigenschappen daarvan) zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land, zijn mogelijk slechts beschikbaar voor bepaalde gebruikers, zijn mogelijk slechts beschikbaar voor een beperkte periode, of zijn mogelijk onderworpen aan aanvullende voorwaarden, zoals uiteengezet in de toepasselijke Commerciële Aanbiedingsvoorwaarden. 
In deze Overeenkomst worden bepaalde (met een hoofdletter aangeduide) definities gehanteerd. Deze termen komen voor in de gehele tekst, waaronder in artikel 21 (Definities).


2. WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn "Syngenta" - Syngenta Crop Protection NV (geregistreerd bedrijfsnummer BE 0467.556.628, statutair gevestigd te Louizalaan 489, 1050 Brussel, België). In deze Overeenkomst verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Syngenta en de aan ons gelieerde ondernemingen (zijnde elk bedrijf dat direct of indirect eigendom is of onder zeggenschap staat van de Zwitserse entiteit 'Syngenta AG').


3. WIE BENT U?

U bent ofwel: 
(i) een teler die gebruik wenst te maken van de Producten als vertegenwoordiger van een landbouwbedrijf gevestigd in België (gezamenlijk het "Grondgebied" genoemd); of 
(ii) een landbouwkundig adviseur ("Adviseur") die gebruik wenst te maken van de Producten als onderdeel van een dienst die u verleent aan uw Eindklanten die gevestigd zijn in het Grondgebied. 
Wij bieden onze Producten niet aan consumenten aan. Evenmin bieden wij in het kader van de Overeenkomst Producten aan bedrijven aan die buiten het Grondgebied gevestigd zijn. Door onze Producten te gebruiken en deze Algemene Voorwaarden te accepteren, stemt u ermee in dat u een zakelijke gebruiker bent, die handelt namens uw bedrijf dat ofwel een vennootschap, ofwel een eenmanszaak of een andere vorm van zakelijke entiteit is die is gevestigd in het Grondgebied (uw "Bedrijf"); 
Tenzij de context anders vereist, betekenen "u" en "uw" in deze Overeenkomst zowel de persoon (gebruiker) die een Account heeft aangemaakt om de Producten te gebruiken als het Bedrijf namens welke het Account is aangemaakt. 
Houd er rekening mee dat het Bedrijf de verwerkingsverantwoordelijke is met betrekking tot de persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt bij het gebruik van de Producten - zie artikel 16.


4. ABONNEMENT EN VERGOEDINGEN

Deze Overeenkomst gaat in op de Startdatum van de Diensten en wordt voortgezet gedurende de Abonnementsperiode, tenzij en totdat zij wordt beëindigd in overeenstemming met artikel 18. 
De vergoeding voor de Producten is verschuldigd overeenkomstig de Commerciële Aanbiedingsvoorwaarden. Indien wij de betaling van de vergoeding niet ontvangen binnen de in de Commerciële Aanbiedingsvoorwaarden gespecificeerde termijn, en onverminderd eventuele andere rechten en rechtsmiddelen, kunnen we uw toegang tot het product uitschakelen nadat wij u daarvan in kennis hebben gesteld. 
Betalingen en vergoedingen zijn niet-restitueerbaar tenzij een deel van de dienst niet meer geleverd kan worden. In dat geval kan een proportionele restitutie worden overwogen, die van geval tot geval zal worden beoordeeld.


5. SOORTEN GEBRUIKERS

De gebruiker die als eerste een Account aanmaakt namens een Bedrijf is de "Hoofdgebruiker". De Hoofdgebruiker dient een bevoegde vertegenwoordiger van uw Bedrijf zijn, met de bevoegdheid om uw Bedrijf aan deze Overeenkomst te binden. 
Het Product kan als Eigenschap hebben dat de Hoofdgebruiker op twee manieren (een) andere gebruiker(s) ("Secundaire Gebruiker(s)") aan zijn Account kan toevoegen: 
(i) door toegang te verlenen tot de gegevens in de Account van de Hoofdgebruiker aan een Secundaire Gebruiker van het Product; en/of 
(ii) door Secundaire Gebruikers aan te maken die vertegenwoordigers zijn van het Bedrijf van de Hoofdgebruiker en gemachtigd zijn om via het Product specifieke taken uit te voeren. 
Indien u een Secundaire Gebruiker bent, dient u zich ervan bewust te zijn dat de Hoofdgebruiker uw mogelijkheden om de gegevens in de Account van de Hoofdgebruiker te gebruiken, kan begrenzen of anderszins beperken. 
Ongeacht of u een Hoofdgebruiker of een Secundaire Gebruiker bent, dient u zich te houden aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. 
Indien u een Adviseur bent, verbindt u zich er tevens toe ervoor te zorgen dat, voor zover relevant, uw Eindklanten deze Overeenkomst naleven.


6. WIJZIGINGEN IN DEZE OVEREENKOMST

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde kleine wijzigingen aan te brengen in deze Overeenkomst of een deel daarvan (met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden en eventuele Commerciële Aanbiedingsvoorwaarden) vanwege technische vereisten of wijzigingen omwille van juridische redenen, of wanneer wij nieuwe of geactualiseerde Producten uitbrengen. Kleine wijzigingen zijn wijzigingen die het evenwicht tussen de prestaties en de tegenprestaties van de overeenkomstsluitende partijen slechts in zeer geringe mate veranderen. 
Tenzij u binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de desbetreffende kennisgeving schriftelijk bezwaar maakt tegen dergelijke wijzigingen, worden de wijzigingen geacht door u te zijn aanvaard. In geval van wijziging van de Algemene Voorwaarden hebt u tevens het recht de Overeenkomst te beëindigen door schriftelijke opzegging. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, dient u het gebruik van het Product te staken en kan verdere toegang tot de Producten worden geweigerd. Wij hebben het recht om onze rechten of verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde partij. Voor zover u zich kunt beroepen op wettelijke rechten die het voornoemde recht van overdracht of overgang nietig of vernietigbaar maken, hebt u het recht de Overeenkomst te ontbinden door ons daarvan schriftelijk in kennis te stellen. U hebt niet het recht om uw rechten of verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.


7. HOE WERKEN DE PRODUCTEN?

De Producten maken gebruik van gegevens die zijn verzameld door onze gegevensverzamelingseenheden en door bodemmonsters ("Ruwe Data") in combinatie met Uw Inputs (zoals hieronder in artikel 21 gedefinieerd) en verwerken deze, onder meer door gebruik van extrapolatie, combinatie met gegevens en inzichten uit andere bronnen en het gebruik van algoritmen en statistische modellen, om de Outputs te produceren. 
Om een correcte verzameling van Ruwe Data te waarborgen, dient u te zorgen voor passende toegang tot de velden en assistentie, in overeenstemming met de Commerciële Aanbiedingsvoorwaarden, en zoals afzonderlijk overeengekomen. U dient ons te informeren over elk potentieel gevaar op de velden en in de omgeving dat wij tijdens het verzamelen van de Ruwe Data zouden kunnen ondervinden, zoals, maar niet beperkt tot, de aanwezigheid van hoogspanningsleidingen, putten, sloten, niet-ontplofte munitie, etc. U erkent dat wij monsters van de bodem kunnen nemen die nodig zijn om u de Outputs te leveren. U erkent dat bepaalde omstandigheden waarop wij geen invloed hebben (bijvoorbeeld het weer, natte grond, etc.) van invloed kunnen zijn op de mogelijkheid om de Ruwe Data op passende wijze te verzamelen. In dergelijke gevallen kan het verzamelen van de Ruwe Data worden uitgesteld. Indien het niet verzamelen van de Ruwe Data echter aan u te wijten is, bent u aansprakelijk voor het vergoeden van de extra kosten die wij als gevolg van deze tekortkoming moeten maken. De Outputs zijn bedoeld ter ondersteuning en informatie bij landbouwkundige beslissingen die onafhankelijk door u, of, wanneer u een Adviseur bent, door u en uw Eindklanten worden genomen. De Producten, met inbegrip van de Outputs, mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. In het bijzonder verbindt u zich ertoe de Producten niet te gebruiken om het gedrag of de locatie van personen te monitoren. In ieder geval bent u verantwoordelijk voor het gebruik van de Output in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. 
Als onderdeel van de Outputs kunnen wij (of een derde partij aan wie wij deze rechten mogen overdragen) u tijdens de Abonnementsperiode begeleiding bij landbouwkundige beslissingen bieden en voorstellen voor commerciële oplossingen en marketingmateriaal doen. 
LET OP – De Outputs van de Producten zijn afhankelijk van bepaalde factoren waarover wij geen controle hebben: 
· Algoritmen – Landbouwkundige beslissingsondersteuning wordt gegenereerd door zeer complexe algoritmen die niet alle bijzonderheden van elk individueel geval kunnen weergeven. Daarom is het van essentieel belang dat u uw professionele oordeel gebruikt met betrekking tot de veiligheid en geschiktheid van de Outputs. 
· Uw Inputs – De kwaliteit, nauwkeurigheid en tijdigheid van de door u ingevoerde gegevens zijn van invloed op de Outputs. 
· Gegevens van derden – hoewel wij redelijke zorg besteden aan het waarborgen van de kwaliteit en nauwkeurigheid van gegevens van derden-partners, worden sommige gegevens van derden beschikbaar gesteld voor gebruik zonder enige garantie dat deze correct of foutloos zijn. 
· Werkelijke omstandigheden – het is mogelijk dat u niet de gewenste resultaten behaalt die voor de Producten zijn voorspeld, omdat de werkelijke omstandigheden, zoals het weer, variabel zijn en kunnen verschillen van de omstandigheden waaronder de apparatuur is getest of waarvoor algoritmen en statistische modellen zijn ontwikkeld. 
· Het weer – door de aard van weersvoorspellingen zijn de voorspellingen van onze weersvoorspellingspartners niet geheel accuraat. 
· De aanpasbare profielen of instellingen die u voor de Producten hebt gespecificeerd, bijvoorbeeld gegevenslagen die beschikbaar zijn voor gebruikers. 
Vanwege deze oncontroleerbare omstandigheden kunnen wij slechts zorgen voor een 95%-beschikbaarheid van de Producten en kunnen wij niet garanderen dat er geen fouten of onvolledigheden in het Product en de Outputs zitten. Syngenta garandeert niet dat het gebruik van de Producten de gewenste landbouwresultaten oplevert. 
De Outputs mogen niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van landbouwkundige beslissingen. 
Productinformatie van Syngenta. Alle in de Producten opgenomen of vermelde informatie met betrekking tot Syngenta en zijn zaad- of gewasbeschermingsmiddelen en -diensten wordt verstrekt ter ondersteuning en informatie bij uw onafhankelijke landbouwkundige beslissingen. Voor aanvullende informatie of vragen over onze zaadsoorten, gewasbeschermingsmiddelen of diensten kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. 
Indien u van plan bent een gewasbeschermings- of zaadproduct (van Syngenta of een derde partij) te gebruiken, dient u het etiket bij dat product te lezen, op te volgen en te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving in uw land met betrekking tot het gebruik van dat product. Voordat u een product gebruikt, dient u na te gaan of het geregistreerd is voor gebruik in uw land. 
In het bijzonder stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor het inspecteren van de velden en voor het gebruik van uw beoordelingsvermogen bij het nemen van beslissingen over het al dan niet volgen van de landbouwkundige beslissingsondersteunende richtlijnen of andere Outputs, en voor het implementeren van landbouwkundige praktijken in overeenstemming met goede landbouwpraktijken, rentmeesterschapsrichtlijnen en alle toepasselijke plaatselijke wet- en regelgeving.


8. WIJZIGINGEN IN DE PRODUCTEN

Wij behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd kleine wijzigingen aan te brengen in de Producten (met inbegrip van hun Eigenschappen en andere inhoud en functionaliteiten) als gevolg van technische vereisten of wijzigingen omwille van juridische redenen, of om het platform van waaruit het Product wordt geleverd te migreren. In een dergelijk geval kunnen wij u verzoeken om u te registreren en een ander platform te gebruiken om toegang te krijgen tot de Outputs en gegevens. Dit kan op zijn beurt tot gevolg hebben dat deze Overeenkomst moet worden gewijzigd volgens de hierboven uiteengezette procedure. Behalve voor zover uitdrukkelijk uiteengezet in deze Overeenkomst, is Syngenta op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor mogelijke gevolgen van wijzigingen in de Producten of deze Overeenkomst. In ieder geval kunt u tijdens de Abonnementsperiode een uittreksel van de Output opvragen door een e-mail te sturen naar onze klantenservice. Het uittreksel wordt aan u geleverd in een gestructureerd, gewoonlijk gebruikt en machineleesbaar formaat dat de overdraagbaarheid naar een ander platform van derden voor verdere opslag en/of verwerking waarborgt.


9. WACHTWOORDBEVEILIGING

Het is uw verantwoordelijkheid om het wachtwoord van uw Account veilig te bewaren. Dit omvat het kiezen van een complex wachtwoord dat niet voor andere accounts wordt gebruikt, en het niet delen van uw wachtwoord met, of anderszins toegang verlenen tot uw Account aan, een andere persoon. Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u het opnieuw instellen.


10. EIGENDOMSRECHTEN EN LICENTIES

De Producten bevatten Handelsmerken en Inhoud die eigendom zijn van Syngenta, zijn licentiegevers of andere derden en die worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en andere rechten en wetten. U mag geen enkel Handelsmerk reproduceren, weergeven of anderszins gebruiken, behalve zoals hieronder uiteengezet. Indien u een Adviseur bent, mag u zich niet voordoen als de eigenaar of exclusieve licentiegever van de Producten, de daarin vervatte Inhoud en bijbehorende Handelsmerken, of deze anderszins als de uwe afspiegelen in de omgang met uw Eindklanten.


11. BEPERKTE GARANTIE

Wij garanderen dat de Producten, bij gebruik op een correcte manier en in overeenstemming met deze Overeenkomst en eventuele andere instructies die bij of als onderdeel van de Producten worden verstrekt, grotendeels in overeenstemming met deze Overeenkomst zullen functioneren. Indien u een Adviseur bent, erkent u dat deze garantie alleen aan uw Bedrijf wordt verstrekt en dat geen enkele Eindklant zich daarop kan beroepen.


12. UW VERPLICHTINGEN TEGENOVER SYNGENTA

U verklaart en garandeert dat: 
(i) Uw Inputs (zoals hieronder gedefinieerd in artikel 21) zijn verkregen in overeenstemming met, en zullen blijven voldoen aan, alle toepasselijke wetgeving en u beschikt over de vereiste rechten om uw Inputs in de Producten in te voeren of te uploaden en de licentie te verlenen zoals hieronder uiteengezet in artikel 13 ("Eigendom van Outputs en uw licentieverlening aan Syngenta"); 
(ii) Wanneer Uw Inputs persoonsgegevens bevatten die betrekking hebben op een andere persoon dan uzelf (bijvoorbeeld naam, e-mailadres, geolocatiegegevens van het apparaat, beeldmateriaal), hebt u (als het betreffende Bedrijf) op basis van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming een geldige rechtsgrondslag tot stand gebracht om die persoonsgegevens te verwerken, en zult u anderszins voldoen aan uw verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke (zie artikel 16) waaronder begrepen die met betrekking tot transparantie; 
(iii) Uw Inputs maken geen inbreuk op de intellectuele eigendoms-, privacy- of andere rechten van derden en Syngenta hoeft geen licenties te verkrijgen van of royalty's te betalen aan derden; en 
(iv) U houdt uw accountinformatie (inclusief gegevens van uw Bedrijf en van geautoriseerde Hoofd- en Secundaire gebruikers) te allen tijde up-to-date.


13. EIGENDOM VAN OUTPUTS EN UW LICENTIEVERLENING AAN SYNGENTA

Op voorwaarde dat u uw verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst naar behoren nakomt, bent u eigenaar van de Output en mag u deze gebruiken met inachtneming van de beperkingen uit hoofde van artikel 10. 
U verleent ons hierbij een niet-exclusief, wereldwijd, overdraagbaar, royaltyvrij, sublicentieerbaar en eeuwigdurend recht om de Outputs en Uw Inputs te gebruiken voor het verbeteren van de Producten, het ontwikkelen van nieuwe producten, gegevensanalyse, O&O en elk ander legitiem doel. 
Indien u een Adviseur bent, erkent u dat het uw verantwoordelijkheid is om alle rechten, toestemmingen of licenties van uw Eindklanten te verkrijgen die nodig zijn om ons de licentie te verlenen zoals voorzien in dit artikel 13.


14. ONS GEBRUIK VAN GEANONIMISEERDE GEGEVENS

Voor zover Outputs en Uw Inputs persoonsgegevens bevatten, zullen wij deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met onze Privacyverklaring en artikel 16. Niettegenstaande het voorgaande erkent u dat wij de in de Outputs en uw Inputs vervatte persoonsgegevens kunnen samenvoegen of anderszins kunnen anonimiseren, zodat deze niet langer persoonsgegevens vormen ("Geanonimiseerde Gegevens"), en dat ons gebruik van Geanonimiseerde Gegevens niet wordt beperkt door onze Privacyverklaring.


15. BEPERKINGEN OP UW GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN

U stemt ermee in de toepasselijke wetgeving na te leven wanneer u de Producten gebruikt. U stemt ermee in geen geautomatiseerd systeem te gebruiken om toegang te krijgen tot de Producten, geen ongeautoriseerde toegang van personen tot de Producten te faciliteren en de functionaliteit of beschikbaarheid van de Producten niet te wijzigen. U stemt ermee in de Producten of de daarin vervatte Inhoud niet (geheel of gedeeltelijk) te deassembleren, aan reverse-assemblage te onderwerpen, te demonteren, aan reverse-engineering te onderwerpen, noch deze op andere wijze trachten terug te brengen tot een door mensen waarneembare vorm, of te trachten er de broncode uit af te leiden of er afgeleide werken van te maken.


16. VOORWAARDEN VOOR GEGEVENSVERWERKING

U begrijpt dat de in Uw Inputs vervatte persoonsgegevens die wij gebruiken om de Outputs te produceren, door ons worden verwerkt als gegevensverwerker, namens U (als het betreffende Bedrijf) als verwerkingsverantwoordelijke. Met betrekking tot dergelijke persoonsgegevens zullen wij als gegevensverwerker voldoen aan de bepalingen van de de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en artikel 28 lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming ("AVG"), die hierbij in deze Overeenkomst zijn opgenomen door middel van verwijzing. Voor de toepassing van artikel 28 lid 2 van de AVG zijn wij in het algemeen bevoegd om subverwerkers aan te stellen, mits die aanstellingen voldoen aan de bepalingen van artikel 28 lid 4 van de AVG. Voor de toepassing van artikel 28 lid 3 sub h van de AVG erkent u dat aan uw recht op een audit of inspectie in eerste instantie zal worden voldaan door inzage in een intern auditrapport. Indien een dergelijk rapport uw bedenkingen niet wegneemt, hebt u het recht om op eigen kosten niet meer dan één audit (door uzelf of een gemachtigde accountant) per kalenderjaar uit te voeren. 
U begrijpt voorts dat bovenstaande verplichtingen alleen van toepassing zijn op persoonsgegevens die wij namens u als verwerker verwerken, en niet op persoonsgegevens die wij voor onze eigen doeleinden als verwerkingsverantwoordelijke verwerken. Voor meer informatie over onze verwerking van persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke verwijzen wij naar onze Privacyverklaring. Indien u een Adviseur bent, dient u ervoor te zorgen dat elke Eindklant, evenals elke met een Eindklant verbonden betrokkene wiens persoonsgegevens aan ons worden verstrekt, op onze Privacyverklaring is gewezen. 
Als verwerkingsverantwoordelijke erkent u dat u verantwoordelijk bent voor het waarborgen van de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens, hetgeen de verplichting inhoudt om een privacyverklaring te verstrekken aan de betrokkenen wier persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de productie van de Outputs.


17. DISCLAIMER

De Producten en de daarin vervatte Inhoud worden geleverd in de zich alsdan bevindende staat ('as is') en voor zover beschikbaar ('as available'). 
Wij garanderen niet dat de Producten altijd beschikbaar zullen zijn. Wij zullen proberen de verstoringen tot een minimum te beperken en u van tevoren op de hoogte stellen van geplande stilleggingen. 
Voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, en tenzij uitdrukkelijk vastgelegd in deze Overeenkomst, wijzen Syngenta en onze respectieve dienstverleners en licentiegevers alle verklaringen en garanties van de hand, met inbegrip van: (a) alle garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk met betrekking tot de Producten en de daarin vervatte Inhoud; (b) alle garanties met betrekking tot vertragingen, onderbrekingen, fouten of nalatigheden in de werking van (enig deel van) de Producten; (c) alle garanties met betrekking tot de verzending of levering van de Producten of de beschikbaarheid ervan op een bepaald tijdstip of een bepaalde locatie; (d) alle garanties dat Uw Inputs beschikbaar zullen zijn - u dient kopieën hiervan te bewaren en mag niet vertrouwen op onze Producten als primair middel voor de opslag daarvan (e) alle garanties met betrekking tot de veiligheid van de Producten of dat de Inhoud vrij is van virussen, malware of andere codes die vervuilend of vernietigend kunnen zijn; en (f) alle garanties met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de nauwkeurigheid, de actualiteit, de volledigheid, de geschiktheid, de betrouwbaarheid van de Producten en de Inhoud. 
Onze Producten kunnen hyperlinks bevatten naar websites die niet door ons of andere bedrijven van de Syngenta-groep worden beheerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend bedoeld voor raadplegingsdoeleinden, en impliceren geen goedkeuring van het materiaal op deze websites van derden of enige associatie met de beheerders ervan. Syngenta heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Uw toegang tot en gebruik van deze websites is uitsluitend op eigen risico.


18. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Uw gebruik van de Producten en de daarin vervatte Inhoud is voor uw eigen risico. Voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, zijn Syngenta en onze respectieve dienstverleners en licentiegevers niet aansprakelijk jegens u (hetzij contractueel, door nalatigheid, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid, schending van een wettelijke plicht of anderszins) voor verliezen of schade voortvloeiend uit of in verband met: (a) uw toegang tot, gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van de Producten of de daarin vervatte Inhoud of voor uw vertrouwen op de Inhoud; (b) voor mogelijke fouten of omissies in de Inhoud; of (c) onjuiste, onvolledige of verouderde accountinformatie die u ons verstrekt. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt voor alle verliezen en schade van welke aard dan ook, direct of indirect, met inbegrip van maar niet beperkt tot bedrijfsstagnatie, verlies van of schade aan gegevens, gewassen of goodwill, en verlies van inkomsten of winst, zelfs indien Syngenta op de hoogte was of had moeten zijn van de mogelijkheid van een dergelijk verlies of dergelijke schade. 
Afgezien van de hierboven uiteengezette verliezen (waarvoor wij niet aansprakelijk zijn), is de totale aansprakelijkheid van Syngenta en onze respectieve dienstverleners en licentiegevers beperkt tot: (i) het bedrag dat u tijdens de Abonnementsperiode voor het betreffende Product hebt betaald; of, indien hoger, (ii) honderd euro (€ 100,00). 
Wanneer u een Adviseur bent, erkent u uitdrukkelijk dat: (i) u rechtstreeks jegens ons aansprakelijk bent voor het handelen en nalaten van uw Eindklanten (met inbegrip van eventuele vertegenwoordigers van uw Eindklanten die de Producten gebruiken); en dat (ii) Syngenta jegens uw Eindklanten niet aansprakelijk is voor enige schending door ons of u van deze Overeenkomst. Wij adviseren u om met elke Eindklant een degelijke overeenkomst op te stellen die ten minste het onderwerp van deze Overeenkomst dekt. 
Niets in deze Overeenkomst zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor: (i) fraude of frauduleuze voorstelling van zaken door ons; (ii) overlijden of letselschade veroorzaakt door onze nalatigheid; of (iii) aangelegenheden waarvoor we de aansprakelijkheid niet kunnen uitsluiten of beperken of waarvoor aansprakelijkheid bestaat op grond van de toepasselijke wetgeving.


19. BEËINDIGING

Onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel dat ons ter beschikking staat, kunnen wij deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door u daarvan schriftelijk in kennis te stellen indien: (i) u een krachtens deze Overeenkomst verschuldigd bedrag niet betaalt binnen de in de Commerciële Aanbiedingsvoorwaarden vermelde termijn; (ii) u een van uw verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet nakomt en deze tekortkoming niet herstelt binnen veertien (14) dagen nadat u daartoe schriftelijk bent aangemaand; (iii) u de uitoefening van uw bedrijf geheel of voor een aanzienlijk deel opschort of staakt, of daarmee dreigt, of; (iv) tegen u een insolventieprocedure wordt ingeleid, met inbegrip van maar niet beperkt tot liquidatie en de aanstelling van een bewindvoerder of curator. 
Bij beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, kunnen wij uw toegang tot het Product blokkeren. De beëindiging van deze Overeenkomst is niet van invloed op of leidt niet tot beëindiging van de in artikel 13 van deze Overeenkomst verleende licentie, die blijft voortbestaan, en is evenmin van invloed op eventuele opgebouwde rechten van de partijen.


20. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

Zonder rekening te houden met de beginselen van het conflictenrecht is op deze Overeenkomst is Belgisch recht van toepassing, en de rechtbank Brussel is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen in verband met deze Overeenkomst.


21. DEFINITIES

In deze Overeenkomst hebben onderstaande termen de volgende definities: 
"Account" betekent een gebruikersaccount die een Hoofdgebruiker aanmaakt en waartoe deze Secundaire Gebruikers toegang kan geven. 
"Inhoud" betekent het volgende en alle intellectuele eigendomsrechten daarop: (i) de Outputs; (ii) het ontwerp, de kenmerken, de functionaliteit, de navigatie en de uitstraling van de Producten; en (iii) de Feedback. 
“Eindklant” betekent een landbouwbedrijf waaraan een Adviseur een dienst verleent met gebruikmaking van een of meer Producten. 
"Eigenschap" betekent een functioneel element in een Product. 
"Feedback" betekent beoordelingen, opmerkingen, kritiek, voorgestelde verbeteringen, meningen en ideeën die door u of andere gebruikers via de Producten zijn ingediend. 
"Outputs" betekent landbouwkundige beslissingsondersteunende begeleiding, aanbevelingen voor landbouwinput en andere outputs die u via de Producten verkrijgt. 
"Product" betekent een webmodule, smartphone-app of andere dienst, met inbegrip van mobiele apps voor scouting van gegevens over landbouwbedrijven, analyses, ondersteuning bij spuitbeslissingen, ondersteuning bij productselectie etc. die door ons beschikbaar worden gesteld aan gebruikers. Producten kunnen een of meer Eigenschappen bevatten en, tenzij anders aangegeven, omvat de term "Product" ook de Eigenschappen ervan. 
“Commerciële Aanbiedingsvoorwaarden" betekent alle voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van een Product of een of meer Eigenschappen van een Product. 
"Startdatum van de Diensten": Volgens de Commerciële Aanbiedingsvoorwaarden. 
"Abonnementsperiode": De in de Commerciële Aanbiedingsvoorwaarden vermelde periode vanaf de Startdatum van de Diensten, tot de afloop of de beëindiging ervan. 
"Handelsmerken" betekent handelsmerken, dienstmerken en logo's. 
"Uw Inputs" betekent de informatie en gegevens die u uploadt, invoert, verzendt, opslaat of anderszins aan ons beschikbaar stelt via de Producten of alternatieve kanalen, zoals, maar niet beperkt tot, informatie over een landbouwbedrijf, veldlocatie, kaarten, toegangspunten, grenzen, gevaarlijke punten op het veld, etc.