Privacyverklaring: Versie 1.0

1. Inleiding

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen wanneer wij bijgewerkte versies van de Producten of nieuwe Producten uitbrengen. Indien wij dit doen, zullen wij u vragen te bevestigen dat u de bijgewerkte Privacyverklaring hebt gelezen en begrepen voordat u de bijgewerkte versie van de Producten of nieuwe Producten voor het eerst gebruikt. 

In deze Privacyverklaring gebruiken wij bepaalde, met een hoofdletter aangeduide, definities. Deze definities hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in onze Algemene Voorwaarden, die deel uitmaken van de Overeenkomst tussen u en ons. U kunt de Algemene Voorwaarden hier inzien: [link naar de AV], en u dient eveneens de Commerciële Aanbiedingsvoorwaarden die deel uitmaken van onze Overeenkomst door te nemen. 

Verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke is Syngenta Crop Protection N.V., geregistreerd bedrijfsnummer BE 0467.556.628, statutair gevestigd te Louizalaan 489, 1050 Brussel, België, hierna te noemen "Syngenta", "wij", "ons", "onze". 

Contactgegevens. U kunt contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via e-mail op dataprivacy.be@syngenta.com of per post op het hierboven vermelde statutaire kantooradres van Syngenta. 

Toepassingsgebied. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met uw gebruik van de Producten. Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op u als geïdentificeerde of identificeerbare persoon. 

De Producten worden uitsluitend geleverd aan zakelijke klanten, met inachtneming van onze Overeenkomst. Bijgevolg worden uw persoonsgegevens door ons verwerkt wanneer u gemachtigd bent om een Product te gebruiken namens een Bedrijf, dat ofwel een teler ofwel een landbouwkundig Adviseur kan zijn (zie onze Algemene Voorwaarden voor meer informatie).


2. Verwerking van persoonsgegevens:

Syngenta is de 'verwerkingsverantwoordelijke' wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor onze eigen doeleinden, zoals uiteengezet in de onderstaande tabel. Voor andere gegevensverwerkingsactiviteiten is het Bedrijf echter de verwerkingsverantwoordelijke (en Syngenta de gegevensverwerker). 

Syngenta als gegevensverwerker. Houd er rekening mee dat wanneer u een Product gebruikt als een geautoriseerde gebruiker namens een Bedrijf, met betrekking tot alle persoonsgegevens die u verstrekt bij het gebruik van de Producten (waaronder begrepen als onderdeel van Uw Inputs), de relevante verwerkingsverantwoordelijke het Bedrijf is. Wij zijn de gegevensverwerker wanneer wij de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken om de dienst te verlenen, bijvoorbeeld om het Bedrijf te voorzien van begeleiding bij landbouwkundige beslissingen of andere Outputs. 

U kunt bijvoorbeeld in een Product informatie invoeren over uw locatie, waarnemingen in het veld of afbeeldingen uploaden. Wij gebruiken al deze informatie als gegevensverwerker om de door het Product aangeboden dienst te leveren en de Outputs voor het bedrijf (onze "klant") te produceren. Raadpleeg de privacyverklaring(en) van het Bedrijf (de verwerkingsverantwoordelijke) voor meer informatie over deze verwerking, waaronder begrepen het uitoefenen van uw rechten.

Activiteiten van Syngenta als verwerkingsverantwoordelijke

 Soorten persoonsgegevens
 Doelen
 Wettelijke grondslagen
 Uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, een beschrijving van wie u bent (kweker, Adviseur), bedrijfsadres, telefoonnummer, wachtwoord voor uw Account. Wij gebruiken deze persoonsgegevens om uw Account te registreren en in te stellen en de Producten te leveren. Wanneer u met ons een overeenkomst sluit als particulier, bijvoorbeeld als eenmanszaak, is de rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst. 

Wanneer uw bedrijf of andere rechtspersoon een overeenkomst met ons sluit, bestaat de rechtsgrond uit ons gerechtvaardigde belang bij het aanmaken van accounts om ervoor te zorgen dat een gebruiker gemachtigd is, en om onderscheid te maken tussen gebruikers / apparaten.
 Uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, een beschrijving van wie u bent (kweker, Adviseur), bedrijfsadres, telefoonnummer. Wij gebruiken deze persoonsgegevens om met u te communiceren via e-mail, sms of app-meldingen over updates van het Product of andere belangrijke functionele serviceberichten.Ons gerechtvaardigde belang om u te informeren over aangelegenheden die relevant zijn voor uw gebruik van de Producten. 
 Uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, een beschrijving van wie u bent (kweker, Adviseur), bedrijfsadres, telefoonnummer, wachtwoord voor uw Account.Wij gebruiken deze persoonsgegevens om technische en klantondersteuning te bieden. Wanneer u met ons een overeenkomst sluit als particulier, bijvoorbeeld als eenmanszaak, is de rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst (met name het oplossen van uw vragen en problemen). Wanneer uw bedrijf of andere rechtspersoon een overeenkomst met ons sluit, bestaat de rechtsgrond uit ons gerechtvaardigde belang om vragen en problemen voor onze gebruikers op te lossen. 
 
 Uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, een beschrijving van wie u bent (kweker, Adviseur), bedrijfsadres, telefoonnummer. Wij gebruiken deze persoonsgegevens om u tevredenheidsenquêtes te sturen en om uw feedback over de Producten te vragen.  Ons gerechtvaardigde belang om de Producten voor u en voor toekomstige gebruikers te verbeteren.
 Indien u een online dienst gebruikt in verband met een Product, wordt het volgende verzameld: computertype (Windows of Macintosh), naam en versie van het besturingssysteem, taal, type en versie van de internetbrowser en de naam en versie van de online diensten die u gebruikt, IP-adres, de bezochte pagina('s), het tijdstip van bezoek. Wij gebruiken deze informatie om de Producten aan onze gebruikers te leveren, om ervoor te zorgen dat ze goed werken, om het gebruiksniveau te berekenen, om te helpen bij de diagnose van serverproblemen, voor statistische doeleinden over het gebruik van online diensten en voor beveiligingsdoeleinden.  Ons gerechtvaardigd belang bij: (i) het begrijpen hoe onze online diensten worden gebruikt om daar verbeteringen in aan te brengen; en (ii) het opsporen en bestrijden van veiligheidsrisico's voor onze online diensten en onze gebruikers.
 Contactgegevens, evenals informatie over hoe u de Producten gebruikt. Klantprofilering en marketing - we zullen deze gegevens (en andere informatie die u ons hebt verstrekt door het gebruik van andere producten of diensten van Syngenta) verwerken om te begrijpen hoe u de Producten hebt gebruikt en wat uw agrarische behoeften zijn. Wij kunnen dan contact met u opnemen (als vertegenwoordiger van uw Bedrijf) om u te informeren over andere producten en diensten van Syngenta waarvan wij denken dat ze interessant zijn voor uw bedrijf. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen we uw toestemming vragen voor marketingdoeleinden, en u kunt direct marketing in ieder geval op elk moment stoppen door contact met ons op te nemen zoals hieronder uiteengezet, of door de afmeldlink in onze e-mails te gebruiken. Onze gerechtvaardigde belangen bij de marketing van onze producten en diensten. 

Toestemming, indien dit krachtens de toepasselijke wetgeving vereist is voor direct marketingdoeleinden.
 Naam, e-mail en apparaatspecifieke identificatiegegevens, (computertype (Windows of Macintosh), naam en versie van het besturingssysteem, taal, type en versie van de internetbrowser en de naam en versie van de online diensten die u gebruikt, IP-adres, de bezochte pagina('s), het tijdstip van bezoek). Wij gebruiken "cookies" en andere soortgelijke technologieën om informatie te verzamelen en bepaalde functies van onze Producten te ondersteunen. 

Wij gebruiken deze informatie om de Producten aan onze gebruikers te leveren, voor onderhoud, om ervoor te zorgen dat de Producten goed werken, om het gebruiksniveau te berekenen, voor statistische doeleinden over het gebruik van onze Producten en online diensten om de functionaliteit ervan te verbeteren, om te helpen bij de diagnose van serverproblemen, om te begrijpen hoe onze Producten worden gebruikt, om vragen over het gebruik ervan op te lossen en voor beveiligingsdoeleinden.
 De wettelijke grondslag voor verwerkingsactiviteiten in verband met essentiële cookies is ons gerechtvaardigde belang om onze Producten aan onze gebruikers te leveren. 

De wettelijke grondslag voor de verwerking van niet-essentiële cookies is uw toestemming.

3. Hoe deelt Syngenta persoonsgegevens?

Dienstverleners en partners: Wij delen persoonsgegevens met bedrijven en organisaties waarmee wij samenwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. 

Deze derden zijn contractueel verplicht om de persoonsgegevens die wij met hen delen alleen te gebruiken voor de doeleinden die wij hebben gespecificeerd en om vanuit commercieel oogpunt redelijke maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen. 

Doorgiften buiten België en de Europese Economische Ruimte Wij geven uw persoonsgegevens door aan ontvangers in landen buiten België en de Europese Economische Ruimte ("EER"). Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens adequaat worden beschermd, onder meer door ervoor te zorgen dat het ontvangende land geacht wordt een passend beschermingsniveau te bieden krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en, indien dat niet het geval is, door ervoor te zorgen dat wij passende waarborgen tot stand brengen, zoals modelbepalingen inzake bescherming bij de doorgifte van persoonsgegevens. 

Voor meer informatie over modelcontractbepalingen zie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_nl 

Interne doorgiften binnen de Syngenta-groep: Onze moedermaatschappij, Syngenta Crop Protection AG, is een Zwitserse onderneming die gevestigd is in Bazel, Zwitserland ("Syngenta Moedermaatschappij"). Syngenta Moedermaatschappij heeft Intragroup Data Transfer Agreements (IDTA's) gesloten met veel van haar dochterondernemingen (Syngenta DP Network), waaronder met ons, om de effectieve doorgifte en verwerking van persoonsgegevens mogelijk te maken. Wij gebruiken webservers, slaan persoonsgegevens op en verwerken deze anderszins binnen Syngenta DP Network in landen binnen de EER en ook in landen buiten de EER, waaronder Zwitserland en de Verenigde Staten. 

Doorgiften aan derden: Wij geven persoonsgegevens door of stellen deze anderszins ter beschikking aan dienstverleners, die uw persoonsgegevens in onze opdracht verwerken om ons te helpen de door onze Producten aangeboden diensten te leveren en om de in artikel 2 hierboven vermelde doelstellingen te verwezenlijken. Tot deze dienstverleners behoren bijvoorbeeld (niet limitatief): 

Microsoft Corporation, Azure, [Vul het juiste adres in] biedt een hostingservice voor het platform waarop onze Producten worden gehost. De passende waarborgen zijn modelbepalingen inzake bescherming bij de doorgifte van persoonsgegevens die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd voor doorgiften buiten de EER. Meer informatie vindt u ook via de volgende link: https://azure.microsoft.com/de-de/blog/new-capabilities-to-enable-robust-gdpr-compliance/

H L H HUTCHINSON LTD, opgericht en geregistreerd in Engeland en Wales met bedrijfsnummer 00446633, statutair gevestigd te: Weasenham Lane, Wisbech, Cambridgeshire, PE13 2RN, Verenigd Koninkrijk, verleent hostingdiensten aan ons en dus aan onze klanten om de SYN Omnia web- en mobiele applicaties aan te bieden. De passende waarborgen zijn modelbepalingen inzake bescherming bij de doorgifte van persoonsgegevens die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd voor doorgiften buiten de EER. Meer informatie vindt u ook via de volgende link: https://www.hlhltd.co.uk/privacy-policy/

Doorgifte aan bedrijven. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan een bedrijf dat de aandelen of activa van Syngenta, Syngenta Moedermaatschappij, een van hun gelieerde ondernemingen of een van onze bedrijven (of de adviseurs, geldschieters of accountants daarvan) overneemt of overweegt over te nemen of daarin investeert, bijvoorbeeld als gevolg van een verkoop, fusie, reorganisatie of faillissement. De wettelijke grondslag voor deze gegevensverwerking is dat wij een gerechtvaardigd belang hebben om participaties in ons bedrijf te kunnen verkopen of verwerven. Indien een dergelijke doorgifte plaatsvindt, blijft het gebruik van uw persoonsgegevens door het overnemende bedrijf onderworpen aan deze Privacyverklaring en de privacyvoorkeuren die u aan ons kenbaar hebt gemaakt. 

Naleving van wetgeving en bescherming van onze rechten en de rechten van anderen. Wij kunnen persoonsgegevens bekendmaken wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan wetgeving, een gerechtelijk bevel, een verzoek van een toezichthouder of een dagvaarding. In geval van verplichtingen op grond van Belgische, EU- of lidstaatwetgeving is de wettelijke grondslag voor deze gegevensverwerking dat deze noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij (de verwerkingsverantwoordelijke) zijn onderworpen. Alvorens persoonsgegevens bekend te maken of beschikbaar te stellen aan overheidsinstanties in derde landen, zullen wij onze verplichtingen om een passend beschermingsniveau voor de gegevens te bieden in overweging nemen, behalve in voorziene uitzonderingsgevallen. 

Wij kunnen ook persoonsgegevens bekendmaken om een mogelijk misdrijf, zoals fraude of identiteitsdiefstal, te voorkomen of te onderzoeken (de wettelijke grondslag is in dat geval dat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben onszelf tegen misdrijven te beschermen en onze rechten af te dwingen of te verdedigen); om onze online gebruiksvoorwaarden of een andere contractuele relatie met u af te dwingen of toe te passen (de wettelijke grondslag is in dat geval dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u (wanneer wij een overeenkomst met u als eenmanszaak sluiten)); of om onze eigen rechten of eigendom, dan wel de rechten, eigendom of veiligheid van onze gebruikers of anderen te beschermen (de wettelijke grondslag is in dat geval dat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben).


4. Hoe kunt u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen?

Wij streven naar een hoge mate van transparantie ten aanzien van de gegevens die wij verwerken. Met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring, hebt u de volgende rechten: 
• Het recht op de bevestiging dat Syngenta uw persoonsgegevens verwerkt, op toegang tot of een kopie van eventuele persoonsgegevens die wij over u hebben; 
• Het recht om ons te verzoeken eventuele onjuiste persoonsgegevens te rectificeren of bij te werken, of onvolledige persoonsgegevens aan te vullen; 
• Het recht om ons te verplichten uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen; 
• Het recht op beperking van onze verwerking van uw persoonsgegevens; 
• Het recht om ons te verplichten bepaalde van uw persoonsgegevens aan u door te geven of over te dragen of te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (gegevensoverdraagbaarheid); en 
• Het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen. Indien wij instemmen met uw bezwaar, zullen wij, behoudens andere gerechtvaardigde belangen waarop wij ons kunnen beroepen (bijvoorbeeld in het kader van tegen ons aanhangige of dreigende rechtsvorderingen), uw persoonsgegevens niet langer mogen verwerken; 
• Het recht om te eisen dat wij stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden; 
• Het recht om de door u gegeven toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming tot aan de intrekking daarvan. 

Bepaalde rechten zijn onderworpen aan beperkingen of restricties, en de beschikbaarheid van deze rechten kan afhangen van de wettelijke grondslag waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken (zie artikel 2 hierboven). Voorts kunnen wij ons beroepen op toepasselijke vrijstellingen krachtens EU-, lidstaat-, Belgische of andere toepasselijke wetgeving om uw verzoek geheel of gedeeltelijk te weigeren. Indien wij dat doen, zullen wij u daarover informeren wanneer wij op uw verzoek reageren. 

Indien u een van uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u als volgt contact met ons opnemen

Indien u in België woont, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via e-mail op dataprivacy.be@syngenta.com of per post op het Syngenta-adres dat is vermeld in de Inleiding aan het begin van deze Privacyverklaring. 
We zullen zo snel mogelijk reageren op uw redelijkerwijs gespecificeerde verzoek na validatie van het verzoek.


5. Hoe kunt u uw Account verwijderen? Hoe lang bewaart Syngenta uw persoonsgegevens?

Met inachtneming van het onderstaande, zullen wij uw persoonsgegevens alleen opslaan zolang u een Account heeft. Syngenta zal uw Account verwijderen indien de Producten gedurende zestig maanden niet worden gebruikt, tenzij de toepasselijke wetgeving een langere bewaartermijn voorschrijft. 

De klant heeft gegarandeerd toegang tot zijn gegevens gedurende de Abonnementsperiode zoals bepaald in de Commerciële Aanbiedingsvoorwaarden. Na deze periode wordt de toegang afgesloten, tenzij de klant deze verlengt. De klant kan echter te allen tijde de verwijdering van zijn Account en zijn persoonsgegevens eisen. 

Houd er rekening mee dat het verwijderen van de Producten uit de webapplicatie niet automatisch leidt tot het verwijderen van uw Account. Uw Account blijft actief, tenzij u vraagt om verwijdering door een e-mail te sturen naar dataprivacy.be@syngenta.com Met inachtneming van het onderstaande worden door het verwijderen van uw Account uw persoonsgegevens verwijderd. Wij kunnen echter niet-persoonlijke gegevens bewaren nadat uw Account is verwijderd. 

Voor bewijsdoeleinden, met name om voorbereid te zijn op juridische geschillen of klachten, kunnen wij bepaalde persoonsgegevens (zoals een registratie van uw identiteit en het feit dat u een gebruiker van onze Producten bent geweest) bewaren gedurende een periode nadat u uw Account hebt verwijderd, zolang dit toelaatbaar en noodzakelijk is gezien de verjaringstermijnen in uw land. Onze bewaartermijn kan dus variëren afhankelijk van de omstandigheden. In dergelijke gevallen zullen wij de persoonsgegevens echter niet langer actief verwerken voor het oorspronkelijk gespecificeerde doel, maar alleen voor het hierboven vermelde doel. Voorts zullen wij de toegang tot uw persoonsgegevens op die grondslag beperken. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is dat deze noodzakelijk is voor ons gerechtvaardigde belang om onze rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bewaren nadat uw Account is verwijderd, indien nodig om te voldoen aan een toepasselijke wettelijke verplichting.


6. Vragen, zorgen en klachten over onze Privacyverklaring.

Indien u vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via e-mail op dataprivacy.be@syngenta.com of door te schrijven naar het adres van Syngenta dat is vermeld in de Inleiding van deze Privacyverklaring. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthouder. In België is dit de Autoriteit Persoonsgegevens (details beschikbaar op https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen).